ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ?

0
218

45170cookie-checkਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ?