ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ?

0
230