ਡੁਖੇ ਕੋੜਿ ਨ ਡੁਖ; ਨਾਨਕ ! ਪਿਰੀ ਪਿਖੰਦੋ ਸੁਭ ਦਿਸਟਿ ॥ (ਮਹਲਾ ੫/ਅੰਗ ੧੧੦੦)

0
57

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ੧੯ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੋ ਜੀ,

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ”ਡੁਖੇ ਕੋੜਿ ਨ ਡੁਖ; ਨਾਨਕ ! ਪਿਰੀ ਪਿਖੰਦੋ ਸੁਭ ਦਿਸਟਿ ॥” (ਮਹਲਾ ੫/ਅੰਗ ੧੧੦੦) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ ਜੀ।