ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

0
296