ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

0
279

45140cookie-checkਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?