ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ।

0
242