ਸਮਝ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਵਾਙ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।

0
691