ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣੋ।

0
612