ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਰਦੇ ਚਹੁਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ

0
229