ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀ !

0
468