ਕਤਿਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ (ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫/੧੩੫),ਕਤਕਿ ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ( ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ / ਅੰਗ ੧੧੦੯)

0
320