ਮੰਘਿਰਿ ਮਾਹਿ ਸੋਹੰਦੀਆ (ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫/ਅੰਗ ੧੩੫) ਮੰਘਰ ਮਾਹੁ ਭਲਾ (ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧/ਅੰਗ ੧੧੦੯

0
234