ਅਸੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ (ਬਾਰਹਮਾਹਾ/ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫/ਅੰਗ ੧੩੪), ਅਸੁਨਿ ਆਉ ਪਿਰਾ (ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧/ਅੰਗ ੧੧੦੮)

0
432