ਸੋ ਨਿਵਾਹੂ ਗਡਿ; ਜੋ ਚਲਾਊ ਨ ਥੀਐ ॥ (ਮਾਰੂ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੧੦੯੯)

0
32