ਮੂ ਥੀਆਊ ਤਖਤੁ; ਪਿਰੀ ਮਹਿੰਜੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥ (ਮਾਰੂ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੧੦੯੮)

0
36