ਮੁਖਹੁ ਅਲਾਏ ਹਭ; ਮਰਣੁ ਪਛਾਣੰਦੋ ਕੋਇ ॥ (ਮਾਰੂ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੧੦੯੯)

0
41