ਲੋੜੀਦੋ ਹਭ ਜਾਇ; ਸੋ ਮੀਰਾ ਮੀਰੰਨ ਸਿਰਿ ॥ (ਮਾਰੂ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੧੦੯੮)

0
16

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ “ਸੁਖ ਕੀਮਾਹੂ ਬਾਹਰੇ “ਦੀ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਵੀਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫,ਅੰਗ ੧੦੯੮ (ਪਉੜੀ ੧੨) ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਦਾਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ