ਆਪਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚੈਕ ਕਰੋ ?

0
323

ਆਪਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚੈਕ ਕਰੋ ?

ਬੱਚੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ

(1). ਔਕਟੋਪਸ (ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੇਸਟ ਹੈ।

(2). ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਆਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

(3). ਛੁਤੁਰਮੁਰਗ (ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ ਦੌੜਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ’ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਰਗਾ) ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

(4). ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

(5). ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਦੀ ਅੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੱਕ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

(6). ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ 80 % ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(7). ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(8). ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰਿਅ, ਚੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(9). ਕੀੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।

(10). ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ (ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ) ’ਚ ਰੰਗ ਮਿਲਾਉਣ ’ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(11). ਗਾਜਰ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(12). ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।