ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।

0
250