ਅਲਾਹਣੀਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ

0
61

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਅਲਾਹਣੀਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬੀਚਾਰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ – ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਤੂ ਸਚੜਾ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰੋ
ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਵੋ ਜੀ