ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ।

0
298

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ-ਅਦਬ ਹੈ ?