ਰਾਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ; ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠਿ ਨ ਖੋਲ੍ ॥

0
670

ਰਾਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ; ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠਿ ਨ ਖੋਲ੍ ॥ ਨਹੀ ਪਟਣੁ ਨਹੀ ਪਾਰਖੂ; ਨਹੀ ਗਾਹਕੁ, ਨਹੀ ਮੋਲੁ ॥੨੩॥

(ਸਲੋਕ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੧੩੬੫)

ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਬਾਯਜੀਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਤਾਂ ਬਾਯਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਂ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਤਰ ਹੈਂ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦਾ। ਗ਼ਲਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਅਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ; ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੈਨ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਅਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ (ਓਸ਼ੋ-ਸੰਨ 1931-1990)।