ਪਹਿਰਾ ਅਗਨਿ ਹਿਵੈ ਘਰੁ ਬਾਧਾ (ਮਾਝ ਵਾਰ, ਪਉੜੀ ੧੯, ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧, ੧੪੭)

0
211