ਅਠੀ ਪਹਰੀ ਅਠ ਖੰਡ (ਮਾਝ ਵਾਰ ਪਉੜੀ ੧੮ ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ਅੰਗ ੧੪੬/੧੪੭)

0
323