ਮਛੀ ਤਾਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ (ਮਾਝ ਵਾਰ ਦੀ ਪਉੜੀ੧੨, ਮਹਲਾ ੧ ਸਲੋਕੁ , ਅੰਗ ੧੪੩)

0
337