ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਘੱਟ ਨੋਲਜ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

0
675