ਕੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜਨਮ ਡੂੰਮ (ਮਰਾਸੀ) ਘਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ‘ਚ ਪੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਂਡੀ (ਸ਼ਰਾਬ) ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਾਪ ਸੀ ? ਇਸ ਵੀਡਿਓ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ।

0
709