ਦਸਮੇਸ਼-ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਕਬਿੱਤ

0
305

ਦਸਮੇਸ਼-ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਕਬਿੱਤ

ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ

ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਰ ।

ਛਾਂਟਮੇਂ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧਣਸ਼ ਤੀਰ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ, ਚੰਦ ਜੈਸੇ ਫ਼ੇਸ ਗੁਰ ।

ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਾਰਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਅਣ-ਥੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ ਗੁਰ ।

‘ਬਾਬੂ ਜੀ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ, ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਪਟਨੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰ ।