ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ (ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੩੬) ਬੇਦਸ ਮਾਹ ਰੁਤੀ ( ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅੰਗ ੧੧੦੯/੧੦)

0
265