ਜੇ ਤੂ ਮਿਤ੍ਰੁ ਅਸਾਡੜਾ ਹਿਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵੇਛੋੜਿ

0
109

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ “ਜੇ ਤੂ ਮਿਤ੍ਰੁ ਅਸਾਡੜਾ ਹਿਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵੇਛੋੜਿ“ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਜਨ ਅਤੇ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ॥ ਪੁਰਾ ੳਪਦੇਸ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੀ ॥