ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਹਿਵੇ ਘਰੁ (ਮਾਝ ਵਾਰ ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧, ਅੰਗ ੧੩੭)

0
287