ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

0
298