ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਸਾ ਲਏ

0
289

ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਸਾ ਲਏ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਲਾਂ, ਨਿਊਯੋਰਕ

ਝੂਠਿਆ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਲਏ ।

ਭੋਲੇ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਡੇਰੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ।

ਭੋਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾ ਲਏ,

ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਸਾ ਲਏ , ਝੂਠਿਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਲਏ ।

ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਯਰਾਨੇ ਪਾ ਲਏ, ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ।

ਭੇਡਾਂ ਕੋਲੋ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਖਾ ਲਏ ।

ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਸਾ ਲਏ,  ਝੂਠਿਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਲਏ ।

ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਇਨਾਂ ਭੁਲਾ ਲਏ,  ਭੁੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸਾਧ ਮਨਾ ਲਏ ।

ਗਿ੍ਹਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਯੋਗ ਕਮਾ ਲਏ,  ਨੰਨਸਾਂ (nuns) ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਏ ।

ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਸਾ ਲਏ, ਝੂਠਿਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਲਏ

ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਾਂ ਗਵਾ ਲਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਦੇ ਠਾਠ ਬਣਾ ਲਏ ।

ਚੁੱਲੇ ਆਪਣੇ ਇਨਾਂ ਬੁਝਾ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੂੰ ਟੁਕੜ ਉਗਰਾਹ ਲਏ ।

ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਸਾ ਲਏ, ਝੂਠਿਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਲਏ ।

ਇੰਦਰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵ ਧਿਆ ਲਏ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾ ਲਏ ।

ਆਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਏ, ਨਵੇ ਨਵੇ ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਲਏ ।

ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਸਾ ਲਏ, ਝੂਠਿਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਲਏ ।

ਅਖੰਡਪਾਠ ਇਨਾਂ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾ ਲਏ, ਇਕੋਤਰੀਆ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਏ ।

ਤੁੱਕ ਤੁੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਚਲਾ ਲਏ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸੰਪਟ ਲਾ ਲਏ ।

ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਸਾ ਲਏ,  ਝੂਠਿਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਲਏ ।

ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਈ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਏ, ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਲਏ ।

ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲਕਬ ਲਗਾ ਲਏ, ਵਰ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡਰਾ ਲਏ ।

ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਸਾ ਲਏ, ਝੂਠਿਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਲਏ ।

ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲੋਕ ਭਰਮਾ ਲਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲਏ ।

ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਦਾਣੇ ਉਗਰਾਹ ਲਏ ।

ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਸਾ ਲਏ, ਝੂਠਿਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਲਏ ।

ਡੇਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਹਵਨ ਕਰਾ ਲਏ, ਸੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਬੀਲ ਲਗਾ ਲਏ ।

ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਏ,  ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਲਏ ।

ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਸਾ ਲਏ, ਝੂਠਿਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਲਏ ।

“ਹਰਜੀਤ” ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਆਪ ਬਚਾ ਲਏ, ਦੁਰਮਤੀਆ ਦਾ ਸੰਗ ਛਡਾ ਲਏ ।

ਡੇਰੇ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਬਚਾ ਲਏ, ਭੁਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਏ ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਆਪ ਬਚਾ ਲਏ ।