ਵਿਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚ।

0
232

ਵਿਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚ।

ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਨੇਰੀਆਂ ਜੋ, ਵਿਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚ।

ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਖੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਚ।

ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਟੱਬ ਬੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ।

ਛੜੇ ਛਾਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ‘ਚੋਹਲਾ’, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚ।

ਰਮੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਚੋਹਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)-94631-32719