ਐਵੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਰੋਲ਼ਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ।

0
180

ਐਵੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਰੋਲ਼ਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ।

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ’ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)-99141-61453

ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ! ਸੰਭਾਲ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਰੋਲ਼ੀ ਜਾਨੈ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ।

ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਜੋੜ-ਜੋੜ ਹੱਡੀਆਂ, ਮਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰਿਆ।

ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਆਪਣੀ ਟਿਕਾਈ ਏ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗ ਵਿੱਥ ਓਦੇ ਤੋਂ ਪਾਈ ਏ, ਦੱਸ ਖਾਂ ਵੀਰਾ! ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਏ?

ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਤਿ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ।

ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾਇਆ ਏ, ਪਾਕ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਏ।

ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਐ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ, ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਐ।

ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਚ ਹੋਣੀ ਬੰਦਿਆ ! ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਏ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਜੋ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ ਏ।

ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਖਾ ਮਾਰਗ ਬੁਝੀ ਮਸਤਾਨੀ ਨੂੰ, ‘ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ’ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ।

ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ! ਸੰਭਾਲ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਐਵੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਰੋਲ਼ਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ।