ਤੁਮੀ ਤਮਾ ਵਿਸੁ (ਮਾਝ ਵਾਰ, ਪਉੜੀ ੨੧, ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੧੪੭/੪੮)

0
229