ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

0
1295