ਸੁੱਖ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕੀ-ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਨੇ ।

0
236

ਸੁੱਖ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕੀ-ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਨੇ ।

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ-99141-61453

ਸੁੱਖ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਨੇ,

ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ,

ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਬਾਬੇ,

ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ,

ਸੁੱਖ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕੀ-ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਨੇ ।

ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਂਣ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ,

ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦੇ,

ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਪ ਛੁਪਾਉਣ ਬਾਬੇ,

ਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ,

ਸੁੱਖ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕੀ-ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਨੇ ।

ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਚ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ,

ਮਨੋ ਘੜ੍ਹਤ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ,

ਲੱਗੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਮਾਉਣ ਬਾਬੇ,

ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਏ ਛੇਕਦੇ ਨੇ,

ਸੁੱਖ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕੀ-ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਨੇ ।

ਗੁਰਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ,

ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜਾਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ,

ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਬਾਬੇ,

ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਏ ਫੇਰਦੇ ਨੇ,

ਸੁੱਖ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕੀ-ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਨੇ ।