ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ (ਮਾਝ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੧ ਸਲੋਕੁ, ਅੰਗ ੧੪੨)

0
248