ਸੀਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆ (ਮਾਝ ਵਾਰ, ਪਉੜੀ ੧੪ ਸਲੋਕੁ, ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੧੪੪)

0
293