ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ; ਜੇ, ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ (ਮ ੩/੫੫੨)

0
1990