ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ; ਜੇ, ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ (ਮ ੩/੫੫੨)

0
1924

43310cookie-checkਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ; ਜੇ, ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ (ਮ ੩/੫੫੨)