ਸਬਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਇਕ ਮਨਿ (ਮਾਝ ਵਾਰ ਪਉੜੀ ੧੭ ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੧੪੫/੪੬)

0
239