ਛੱਪੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ

0
499

ਛੱਪੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਹ ਪੁੱਛਿਆ,

ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ?

ਤੂੰ ਤੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ,

ਹੈਂਅ ਤੂੰ ਕੀ ਏ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ !

ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਰੋਵੇ, ਵਿਥਿਆ ਦੱਸਦਾ,

ਮੈ ਵੀ ਸੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ।

ਆਈ ਇੱਕ ਛੱਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ,

ਮੈ ਵਿਛੜਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ।

ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰੁਕਣਾ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ।

ਉਪਰੋਂ ਮੈ ਹਾਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ।

ਰੋਗ ਦੱਸ ਵੇ ਪਾਣੀਆਂ ! ਤੇਰਾ, ਕੀਕਣ ਦੂਰ ਕਰਾਵਾਂ ?

ਦੁਰਗੰਧ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੀ, ਕੀ ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਲਿਆਵਾਂ ?

ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਨਾ ਛਿੜਕ ‘ਪ੍ਰੀਤ’ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜ ਲਗਾਈ।

ਜੇ ਲੋੜੇ ਮੈ ਹੋਵਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਨਦੀ ਸੰਗ ਮਿਲਾਈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੂ. ਐਸ. ਏ.