ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਵਿਆਪਈ (ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੩੫), ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਪੜੈ (ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੧੧੦੯)

0
187