ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ; ਰੱਬ ਦਾ ਚਲਾਇਮਾਨ ਰੂਪ ਹੈ।

0
579