ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮੁਸਕਲੁ (ਮਾਝ ਵਾਰ, ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧, ਪਉੜੀ ੮, ਅੰਗ ੧੪੧)

0
283