ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਖੁਆਰ ਸਿੰਘਾ !

0
69

ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਖੁਆਰ ਸਿੰਘਾ !

ਧੱਮਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੱਰਾ ਏ ਖੈਬਰ ਤਾਈਂ

ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਕਾਬੁਲ ਕੰਧਾਰ ਸਿੰਘਾ !

ਨਾਮ ਸੁਣ ਛੱਡ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂਦੇ

ਐਸਾ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘਾ !

ਨੱਸਦੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ

ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਨਾਂ ਉੱਠਦੀ ਉਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿੰਘਾ !

ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਰਜ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ

ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਇਯੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੰਘਾ !

ਉਸ ਦੇ ਰੋਹਬ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ

ਦਿੰਦਾ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਕ ਪਾੜ ਸਿੰਘਾ !

ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੀ

ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਧਾਰ ਸਿੰਘਾ !

ਉਸ ਦੇ ਕਛਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ੌਫ ਖਾਂਦੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਸਿੰਘਾ !

ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਰ ਕੀਤਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨੀ ਦੱਸਦਾ ਪੁਕਾਰ ਸਿੰਘਾ !

ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਲੂਏ ਦੀ

ਜੋ ਕਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾ !

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਆ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ

ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਖੁਆਰ ਸਿੰਘਾ !

ਗ਼ੁਲਾਮ