ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ (ਮਾਝ ਵਾਰ, ਪਉੜੀ ੬, ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੧੪੦)

0
246