ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

0
538