ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉੰਦੇ ਹਨ।

0
302