ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਹਨ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇਡ਼ ਮਾਰਦੇ।

0
244