ਅਖੀ ਬਾਝਹੁ ਵੇਖਣਾ (ਮਾਝ ਵਾਰ, ਪਉੜੀ ੩, ਸਲੋਕੁ ਮ: ੨, ਅੰਗ ੧੩੯)

0
295